skip to Main Content

Ecolo-Groen Jette schuift  15 prioriteiten voor de 6 komende jaren naar voren. Ze kwamen oa tot stand op basis van gesprekken met 100 Jettenaren. We gingen in dialoog over hoe zij als Jettenaren  de gemeente beleven en welke uitdagingen ze zien, over hoe hun droomgemeente van morgen eruit ziet en met welke instrumenten we die droom ook werkelijkheid kunnen maken. Telkens kwamen dezelfde bekommernissen en waarden naar boven: de gemeente moet verder werken aan een levenskader dat mensen dichter bij elkaar brengt. Menselijker, socialer, gezonder.

Download hier het volledige programma

Buurt op mensenmaat

sain

Alleen maar fijne buurten, daar blijven we aan werken: waar buren elkaar kennen, de straten net zijn, de lucht gezond is. Waar iedereen zich veilig voelt, waar je jong kan zijn en oud wil worden. Jette kan een leefbare stad blijven waar tegelijkertijd veel te beleven valt, met een gevarieerd cultureel en sportief aanbod.

Overal in Brussel is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Wij willen een wetenschappelijke monitoring en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een gezonde schoolomgeving dankzij schoolstraten, begeleide voetgangers- of fietsersrijen en hulp bij schoolvervoerplannen. Rustige woonwijken zonder transitverkeer, met minder lawaai en luchtverontreiniging. En vanzelfsprekend een gemeente die blijft ijveren tegen de verbreding van de ring en tegen vliegtuigoverlast.

De netheid is er de voorbije jaren op achteruit gegaan. In samenwerking met de politie organiseren we gerichte acties, zowel overdag als ’s nachts, op de gekende zwarte punten (glasbollen, Schapenweg enz).  De openbare ruimte is een gedeelde plek, respect hiervoor is essentieel.

Jette is een groene gemeente, maar het groen is niet altijd goed verdeeld. Iedere inwoner, ook in het zuiden van de gemeente, moet kunnen genieten van een parkje op wandelafstand. We creëren een groene wandeling die het zuiden van Jette laat aansluiten bij het bestaande netwerk in het noorden. Omdat ook privétuinen belangrijk zijn voor de biodiversiteit, helpen we bewoners kiezen voor een natuurlijke tuin zonder pesticiden. Groen geeft zuurstof aan de stad.

Met het autovrije Spiegelplein heeft Jette een nieuwe ontmoetingsplaats. We willen er ruimte geven aan culturele, sociale, sportieve of andere verenigingen, bvb op zondagnamiddag. Zo brengen we het  het grote aanbod aan mogelijkheden tot activiteiten of engagement dichter bij de Jettenaren.

Op een in onbruik geraakt tennisterrein, voldoende verwijderd van bewoning, zien we een skatepark. De opmaak van de plannen en de aanleg gebeurt samen met de jongeren, gebruikers van het park en buurtbewoners. Ook op andere plekken in de gemeente kijken we samen met de buurt hoe we tot meer ontmoeting en sport in de openbare ruimte kunnen komen: betonnen pingpongtafels, straatfitness, yoga enz.

Vernieuwende stad

renouvellee

Jette kreeg in 2017 de Bike Award voor haar actieve fietsbeleid. Dit motiveert ons om verder te gaan. Zoals we ook een voortrekkersrol willen blijven spelen in de transitie naar een meer duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Jette bruist van vernieuwende initiatieven. Door ruimte en steun te geven aan acties van onderuit en tegelijkertijd als gemeente het goede voorbeeld te geven, kunnen we de transitie verbreden en versnellen. Innoverende projecten geven Jette uistraling in het gewest en maken de stad nog aangenamer om te leven, ook voor de komende generaties.

We maken werk van jobs die duurzaam zijn voor de gemeente en voor de bewoners. Daarvoor investeren we meer in de sociale economie. Op het vlak van horeca, duurzame voeding, circulaire economie (hergebruik, recyclage) of logistiek bieden innovatieve projecten kansen voor mens en milieu. Zo lanceren we bvb, in samenwerking met de handelaars, een project dat leveringen met de bakfiets mogelijk maakt. Startende of creatieve ondernemers willen we steunen door hen een betaalbare ruimte te geven.

In een gezonde stad gebeuren de verplaatsingen vooral te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Een aantal gemeentewegen zijn nog geen zone 30 en dat veranderen we graag. Tegelijkertijd zetten we in op meer controle. Extra woonerven zorgen voor een gedeelde ruimte waar voetgangers en fietsers het ritme bepalen. Het transitverkeer weren we uit de woonwijken. Meer zitbanken langs voetgangerspaden maken de stad aangenamer voor senioren. Schoolstraten en voetgangersrijen verminderen de rol van de auto in het woon-schoolverkeer. Een dicht netwerk van elektrische deelauto’s zet bewoners aan hun privéwagen weg te doen. Overtredingen die zachte weggebruikers in gevaar brengen worden streng bestraft.

Een bloeiende kleinhandel zorgt voor bloeiende wijken. We proberen diversiteit te stimuleren en promoten de Jetse handel met het doel iedereen kwaliteitsproducten aan te bieden. Jettenaren die duurzaam willen consumeren krijgen voldoende keuze. De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld op haar eigen recepties en evenementen. Scholen, kinderdagverblijven en rusthuizen bieden lokaal, seizoensgebonden voedsel aan, zonder pesticiden, met aandacht voor vegetarische alternatieven.

Heel wat Jettenaren engageren zich in hun wijk, nemen deel aan het debat. Dit is een rijkdom voor de gemeente en we faciliteren dan ook graag burgerinitiatieven die ontmoetingsruimte en dialoog creëren: intergenerationele en interculturele projecten, collectieve moestuinen, eetbare planten op trottoirhoeken of balkons, gevelbanken enz. Netwerken voor uitwisseling van kennis en vaardigheden,  talentenbanken maken we meer zichtbaar zodat mensen makkelijker beroep kunnen doen op elkaars kennen en kunnen. De Living Jette projecten zetten we verder zodat bewoners hun buurt kunnen hertekenen. Een participatief budget laat burgers mee beslissen over het gebruik van een deel van de gemeentebegroting.

Onze kinderen zijn de volwassenen van morgen. Een betere talenkennis maakt het samenleven makkelijker en verhoogt hun toekomstkansen. Immersie houdt in dat een aantal lessen in het Franstalig onderwijs in het Nederlands worden gegeven en omgekeerd. Op die manier wordt de andere taal veel meer dan een apart vak.

Stad met plaats voor iedereen

places

De voorbije legislatuur deden we al grote inspanningen om te anticiperen op de demografische druk op onze gemeente. Het aantal inwoners blijft stijgen en dit vraagt om extra investeringen in kinderdagverblijven, scholen, woonzorg, huisvesting en cultuur. Een ander, meer multifunctioneel, gebruik van de ruimte maakt dat leven met meer ook beter leven wordt en dat we groene ruimte behouden. Ook de strijd tegen armoede is een prioriteit. In ons verhaal voor Jette telt iedereen mee.

De voorbije legislatuur heeft Jette heel wat extra plaatsen gecreëerd in kinderopvang en onderwijs. De vraag blijft echter groot en nieuwe, betaalbare, plaatsen zijn nodig. Plaats alleen is bovendien niet voldoende. We moeten investeren in kwaliteit, met gemotiveerde en erkende leerkrachten, pedagogische projecten die onze kinderen voorbereiden op een innovatieve wereld, onderwijs dat iedereen helpt de eindmeet te halen.

Een kwaliteitsvolle en betaalbare woning vinden is een hele uitdaging voor vele jongeren en Jettenaren met een laag inkomen. De gemeente blijft verder werken aan meer betaalbare woningen: via het sociaal verhuurkantoor dat de voorbije legislatuur 70 extra woningen kon aanbieden, de verdere renovatie van de gemeentewoningen, een bijkomend aanbod in het kader van het wijkcontract. We zorgen ervoor dat onze gemeentediensten vernieuwende woonvormen zoals cohousing, kangoeroewonen, samenhuren of community land trust beter kunnen ondersteunen. Housing First of het mobiele containerproject van samenlevingsopbouw zorgen voor een woning voor thuislozen van waaruit verdere sociale en psychologische steun kan opgebouwd worden.

Sociaal beleid moet zo veel mogelijk emancipatorisch zijn, met participatie van de gebruikers en gericht op sociale inclusie, waarbij de rechten van de gebruikers maximaal gegarandeerd worden. We zetten verder in op sociale huisvesting, inclusief energieperformantie, respect voor het milieu, het welzijn van de bewoners en draaglijke lasten.

Groepsaankopen, maar ook gemeentelijke investeringen zoals zonnepanelen die ten goede komen aan een hele woonblok, het zijn pistes die goed zijn voor ons milieu, onze portemonnee en het sociaal weefsel. Wie weinig middelen en kennis op het vlak van renovatie heeft, moet kunnen rekenen op concreet advies. In de strijd tegen de klimaatverandering verlagen we de CO2-emissie in gemeentelijke gebouwen met 50% tegen 2024 om te komen tot CO2-neutraliteit tegen 2030. Het gemeentepersoneel wordt verder gesensibiliseerd om zich zo weinig mogelijk met de wagen te verplaatsen

Cultuur werkt ontspannend, verbindend en verrijkend en verdient dus voldoende ruimte, zowel in zalen als in de openbare ruimte. De bestaande initiatieven willen we verder zetten (jazz, klassiek, Voenk, kunstenaarsparcours…). Initiatieven die Jette op de Brusselse culturele kaart zetten, zoals Atelier 34Zero, Magrittehuis of Jam’in Jette ondersteunen we graag. Maar eveneens bieden we zichtbaarheid aan vernieuwende kunstvormen (street art, hip hop…) en geven een belangrijke plaats aan lectuur. De omvorming van de Sint-Jozefskerk tot een culturele ruimte maakt de verdere uitbouw van een culturele pool met interessante programmatie en met  voldoende repetitieruimte in de Dielegemwijk mogelijk.

Back To Top